Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

Data publicació BOE: 9 de novembre de 2017.

Entrada en vigor: Disposició final setzena.

Aquesta Llei entrarà en vigor als quatre mesos de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

No obstant això, la lletra a) de l'apartat 4 de l'article 159 i la lletra d) de l'apartat 2 de l'article 32, ho faran als deu mesos de l'esmentada publicació; i els articles 328-334, així com la disposició final desena, que ho faran l'endemà de la publicació esmentada.

El tercer paràgraf de l'apartat 1 de l'article 150 entrarà en vigor en el moment en què ho faci la disposició reglamentària a què es refereix el mateix.

https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf