AMPLIACIÓ TERMINI ENVIAMENT DEL CÀLCUL DEL COST EFECTIU EXERCICI 2016

 

Us comuniquem que a data d’avui s’ha tornat a obrir l’aplicació la plataforma de l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, per fer l'enviament del càlcul del Cost Efectiu dels serveis prestats per complir amb les obligacions contemplades en l'article 116 ter, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, corresponent a l'exercici 2016

 

EL NOU TERMINI finalitza el dia 10 de novembre de 2017 de les 24:00 hores.

 

L'aplicació la podreu trobar en el següent link:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=27

 

Adjuntem link de la Guia facilitada pel Ministeri per a complimentar les dades: 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/CESEL/Guía-Costes%20Efectivos_2016%20v2.pdf

 

Recordeu que cada entitat principal ha de complimentar la informació dels serveis prestats directament per elles i per les de les seves entitats dependents o vinculades. Els CONSORCIS remetran la informació per si mateixos amb la seva corresponent clau i usuari.