RECORDATORI FINALITZACIÓ DE TERMINIS DE DIFERENTS TRAMESES AL MINHAP

 

** Us recordem que el dia 31 d'OCTUBRE de 2017 FINALITZEN les següents obligacions de tramesa d'informació a l’oficina virtual de coordinació financera amb les EELL:

 

1. TRAMESA DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS 2016:

 

Trobareu la plataforma corresponent al link següent:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=27

 

Guia d’ajuda per complimentar les dades:

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/CESEL/Guía-Costes%20Efectivos_2016%20v2.pdf

 

2. TRAMESA DE CAPTURA DE L’EXECUCIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST DE 2017:

L'accés de la plataforma el podeu trobar en el següent link:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=73

 

Adjuntem d nou link de la guia per complimentar les dades:

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Guia%20completa%20trimestrales_1,2%20y%203%202017_version%2001-10-2017.pdf

 

3. TRAMESA DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST DEL 3ER TRIMESTRE DE 2017 en l'Oficina Virtual de Coordinació financera amb les EELL:

 

Annexem el link d'accés a la plataforma:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=15

Us recordem la informació a trametre al Ministeri, tal com als trimestres anteriors. Són els següents apartats:

 1. SEGUIMENT TRIMESTRAL D'INGRESSOS I DESPESESDetall de l'execució trimestral realitzada acumulada fins el 3T de 2017 de les mesures proposades del Pla d'ajust.

 

 2. La informació addicional fins al tercer trimestre de 2017 sobre:

    a) AVALS PÚBLICS REBUTS (Fins a data 30/09/2017)

    b) OPERACIONS O LÍNIES DE CRÈDIT CONTRACTADES I CONTRACTES SUBSCRITS AMB ENTITATS DE CRÈDIT PER A FACILITAR EL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS (OPERACIONS D'ENDEUTAMENT)

S'hauran d'actualitzar les dades que figuren al CIR-Local, que és la plataforma del Ministeri on es tramet la informació dels préstecs, retencions PTE, dels actius financers.... afegint les dades corresponents fins al 30/09/2017.

   c) DEUTE COMERCIAL (Fins a data 30/09/2017)

   d) OPERACIONS AMB DERIVATS I ALTRE PASSIU CONTINGENT (Fins a data 30/09/2017)

   e) FINALITZACIÓ PLA D'AJUST: En cas d'amortització anticipada de la totalitat del préstec del Pla d'ajust durant el 3T de 2017 caldrà indicar en aquest apartat que ja ha finalitzat el Pla d'ajust.

  (Recordeu que el Pla d'ajust és vigent mentre duri l'operació de crèdit associada)

 

 3. INFORME D'INTERVENCIÓ del seguiment trimestral del Pla d'ajust en format PDF. (el demana en entrar a "Firma", un cop s’han omplert la resta de dades)

 

4. TRAMESA DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL 3ER TRIMESTRE DE 2017:

 

Aplicació de captura relativa a la obligació de comunicació i publicació del Període Mig de Pagament (PMP) calculat d'acord amb allò previst al RD 635/2014. (Obligació per a totes les entitats locals sigui quina sigui la seva població)

 

Link d’accés:  

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=10