OBERTURA APLICACIÓ DE SEGUIMENT PLA D'AJUST 3ER TRIMESTRE 2017

 

Ja està oberta l’aplicació a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL per a l'enviament de l'informe de seguiment del Pla d'ajust corresponent al 3T de 2017.

 

Es pot accedir a l'aplicació de seguiment de Pla d'ajust a la Plataforma de l'Oficina Virtual a través del següent link:

 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=15

 

Aquesta aplicació romandrà oberta fins el dia 31 d'OCTUBRE de 2017.

 

La informació a trametre al Ministeri, tal com als trimestres anteriors, fa referència als apartats següents:

 

1. SEGUIMENT TRIMESTRAL D'INGRESSOS I DESPESES: Detall de l'execució trimestral realitzada acumulada fins el 3T de 2017 de les mesures proposades del Pla d'ajust.

 

2. La informació addicional fins al tercer trimestre de 2017 sobre:

 

   a) AVALS PÚBLICS REBUTS (Fins a data 30/09/2017)

 

   b) OPERACIONS O LÍNIES DE CRÈDIT CONTRACTADES I CONTRACTES SUBSCRITS AMB ENTITATS DE CRÈDIT PER A FACILITAR EL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS (OPERACIONS D'ENDEUTAMENT)

 

S'hauran d'actualitzar les dades que figuren al CIR-Local, que és la plataforma del Ministeri on es tramet la informació dels préstecs, retencions PTE, dels actius financers.... afegint les dades corresponents fins al 30/09/2017.

  

   c) DEUTE COMERCIAL (Fins a data 30/09/2017)

 

   d) OPERACIONS AMB DERIVATS I ALTRE PASSIU CONTINGENT (Fins a data 30/09/2017)

 

   e) FINALITZACIÓ PLA D'AJUST: En cas d'amortització anticipada de la totalitat del préstec del Pla d'ajust durant el 3T de 2017 caldrà indicar en aquest apartat que ja ha finalitzat el Pla d'ajust.

  

(Recordeu que el Pla d'ajust és vigent mentre duri l'operació de crèdit associada)

 

3. INFORME D'INTERVENCIÓ del seguiment trimestral del Pla d'ajust en format PDF. (el demana en entrar a "Firma", un cop s’han omplert la resta de dades)