CASSÀ DE LA SELVA: ERROR DATA DE CÀRREC 3er VENCIMENT IBI 2017

Els contribuents de l'ajuntament de Cassà de la Selva que tinguin domiciliat el pagament de l'impost sobre béns immobles (urbans / rústics), si ho consideren convenient, poden ordenar la devolució del rebut corresponent a la 3ª fracció que s'ha carregat al seu compte en data 2 d'octubre de 2017 adreçant-se a l'entitat bancària, atès que, de conformitat amb allò que disposa l'ordenança fiscal aprovada per l'Ajuntament, la data de càrrec del 3er venciment ha de ser el dia 1 de novembre de 2017.

En relació amb totes aquelles persones que optin per ordenar la devolució del rebut carregat  aquest mes d'octubre abans del proper 25 d'octubre de 2017, XALOC ordenarà un nou càrrec el proper dia 1 de novembre de 2017.