OBERTA APLICACIÓ DE CAPTURA EXECUCIÓ DEL 3ER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2017

 

Us informem que s'ha obert la plataforma a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals de l'aplicació de captura per a la tramesa de la informació de l'execució del Tercer Trimestre del pressupost de l'exercici 2017.

La data de finalització de la tramesa és el proper 31 d’octubre de 2017 a les 24:00 h.

 

El link per accedir a l'aplicació és el següent:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=73

 

Adjuntem link de la Guia per a complimentar les dades:

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Guia%20completa%20trimestrales_1,2%20y%203%202017_version%2001-10-2017.pdf

  

Principals canvis d’aquest trimestre:

  

** Les entitats que hagin d’omplir els formularis F.1.1.B2.1 i el F1.2.B2.1, podran reconèixer les obligacions corresponents a despeses en inversions financerament sostenibles finançades amb càrrec al superàvit de 2016, degut a la pròrroga per 2017 de les regles contingudes en la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, amb la disposició addicional noranta-sisena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017.