OBERTURA APLICACIÓ ENVIAMENT DEL CÀLCUL DEL COST EFECTIU EXERCICI 2016

 

Us comuniquem que ja està oberta a data d’avui 28/09/2017 a partir de les 09:30 hores a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, l'aplicació per fer l'enviament del càlcul del Cost Efectiu dels serveis prestats per complir amb les obligacions contemplades en l'article 116 ter, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, corresponent a l'exercici 2016.

 

En l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, s'estableixen els criteris del càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals. 

 

 

L'aplicació la podreu trobar en el link següent:

 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=27 

 

 

Adjuntem també, link de la Guia facilitada pel Ministeri per a complimentar les dades: 

 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/CESEL/Guía-Costes%20Efectivos_2016%20v2.pdf

 

** Recordeu que cada entitat principal ha de complimentar la informació dels serveis prestats directament per elles i per les de les seves entitats dependents o vinculades. Els CONSORCIS remetran la informació per si mateixos amb la seva corresponent clau i usuari.

 

El termini d'enviament finalitza el dia 31 d'octubre de 2017 a les 24:00h.