ORDRE VEH/172/2017, de 25 de juliol, d'aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre digital.

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7423/1628473.pdf


En data 31 de juliol de 2017 s'ha publicat en el DOGC  l'ORDRE VEH/172/2017, la qual té per objecte aprovar l'aplicació de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya (PSCP) amb l'objectiu d'oferir un punt de referència únic i complet de les licitacions i dels seus resultats a les persones licitadores i contractistes de l'Administració de la Generalitat, els ens que integren l'Administració local a Catalunya, les universitats públiques de Catalunya i els ens del sector públic que en depenen o s'hi vinculen i als gestors públics de la contractació; així com aprovar l'aplicació del Sobre digital (eines per realitzar el procés de licitació per mitjans electrònics amb garanties jurídiques i tècniques). 


Entrada en vigor: L'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.