Actualització nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l'exercici 2017

 

El 14/07/17 es va publicar a la pàgina web del Departament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, una nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a 2017, on s'introdueixen els canvis que hi ha amb la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'estat per a l'exercici 2017.

 

 

 

Les modificacions que incorpora la Nota informativa de 14 de juliol de 2017 sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l'exercici 2017 són les següents:

 

 

 

1- Disposició addicional 98 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, relativa als plans de sanejament financer a 5 anys (s’incorpora a l’apartat 8.1 de la nota informativa).

 

 

 

2- Disposició addicional 96 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, relativa al destí del superàvit de 2016 (s'incorpora a l'apartat 13.4 de la nota informativa).

 

 

 

 

 

Us annexem link d'accés al PDF de la Nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de 14 de juliol de 2017 sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2017:

 

 

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_corporacions_locals/arxius/Nota-informativa-DGPFAT-14-07-2017.pdf