OBERTA APLICACIÓ PER LA CERTIFICACIÓ DE L'ESFORÇ FISCAL DE 2015

 

S'ha obert a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL, l'aplicació per a certificar l'esforç fiscal de les Entitats Locals corresponent a l'exercici 2015.

 

El link per accedir a l'aplicació és: 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=23

 

També us podeu descarregar la informació següent:

1. Resolució de l'Esforç fiscal (exercici 2015) de data 16 de maig de 2017, publicada en el BOE de 22 de maig de 2017:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/EsfuerzoFiscal/documentos/Resolucion_Esfuerzo_Fiscal_2015.pdf

 

 2. Formulari editable de la comunicació de l'esforç fiscal (exercici 2015) 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/EsfuerzoFiscal/documentos/Formulario_Esfuerzo_Fiscal_2015.pdf

 

NOTA EXPLICATIVA

 

L'apartat 2 de la Resolució de 16 de maig de 2017, ens diu que el termini per a realitzar la tramesa al MINHAP és abans del 30 de juny de 2017:

 

"Apartado 2. Remissió de la informació a las Delegacions de Economia i Hisenda.

 

Els ajuntaments que optin por tramitar el certificat en suport paper, reunida la informació citada en l'apartat 1, la remetran a la Delegació d'Economia i Hisenda de la seva província antes del dia 30 de juny de 2017, segons estableix l'article 100 del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estado para l'any 2017.

 

Els ajuntaments que optin por la tramitació telemàtica, hauran de gravar i trametre amb la firma electrònica, la informació sol·licitada abans d'aquesta mateixa data. En el seu cas, la documentació complementària s'aportarà en la manera habilitada per això en la tramitació telemàtica.

 

Aquells ajuntaments que no aportin la documentació anterior, bé mitjançant suport paper, bé a través de la transmissió telemàtica amb firma electrònica, en les condicions senyalades, els hi serà d'aplicació, a efectes de practicar la liquidació definitiva de la seva participació en els tributs de l'Estat corresponent a 2017, el coeficient mínim de l'esforç fiscal mitjà calculat en els termes de l'apartat 4 de l'esmentat article 100."