OBERTURA APLICACIÓ DE SEGUIMENT PLA D'AJUST 1ER TRIMESTRE 2017

 

Ja està oberta a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL l'Aplicació per a l'enviament de l'informe de seguiment del Pla d'ajust corresponent al 1T de 2017.

 

Link d'accés a l'aplicació de seguiment de Pla d'ajust a la Plataforma de l'Oficina Virtual:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=15

 

Aquesta aplicació estarà oberta fins el dia 30 d'ABRIL de 2017 a les 24:00 hores

 

La informació a trametre al Ministeri fa referència als apartats següents:

 

- 1. SEGUIMENT TRIMESTRAL D'INGRESSOS I DESPESES: Detall de l'execució trimestral realitzada acumulada fins el 1T de 2017 de les mesures proposades del Pla d'ajust.

 

- 2. La informació addicional fins al primer trimestre de 2017 sobre:

 

   a) AVALS PÚBLICS REBUTS (Fins a data 31/03/2017)

 

   b) OPERACIONS O LÍNIES DE CRÈDIT CONTRACTADES I CONTRACTES SUBSCRITS AMB ENTITATS DE CRÈDIT PER A FACILITAR EL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS (OPERACIONS D'ENDEUTAMENT)

 S'hauran d'actualitzar les dades que figuren al CIR-Local, que és la plataforma del Ministeri on es tramet la informació dels préstecs, retencions PTE, dels actius financers.... afegint les dades corresponents fins al 31/03/2017.

   c) DEUTE COMERCIAL (Fins a data 31/03/2017)

 

   d) OPERACIONS AMB DERIVATS I ALTRE PASSIU CONTINGENT (Fins a data 31/03/2017)

 

   e) FINALITZACIÓ PLA D'AJUST: En cas d'amortització anticipada de la totalitat del préstec del Pla d'ajust durant el 1T de 2017 caldrà indicar aquí que ja ha finalitzat el Pla d'ajust.

 

 (Recordeu que el Pla d'ajust és vigent mentre duri l'operació de crèdit associada)

 - 3. INFORME D'INTERVENCIÓ del seguiment trimestral del Pla d'ajust en format PDF. (el demana en entrar a "Firma", un cop omplertes la resta de dades)