Resolució de 18 de setembre de 2015, conjunta de les Secretaries d'Estat de Pressupostos i Despeses i d'Administracions Públiques, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació efectiva, en l'àmbit del sector públic estatal

PUBLICACIÓ BOE RESOLUCIÓ DE 18 DE SETEMBRE DE 2015
 
En el BOE núm. 229, de 24 de setembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de 18 de setembre de 2015, conjunta de les Secretaries d'Estat de Pressupostos i Despeses i d'Administracions Públiques, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació efectiva, en l'àmbit del sector públic estatal, de les previsions de l'article 1 del Reial Decret-llei 10/2015, d'11 de setembre, mitjançant el qual s'atorguen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia.
 
 
 
Cal tenir present que aquesta Resolució només és d'aplicació directa al sector públic estatal, però serveix com a criteri orientatiu per a la devolució als empleats públics locals de 48 dies corresponents a la paga extraordinària de desembre de 2012.
 

 

De conformitat amb l'article 1.U, apartat 3 del Reial Decret-llei 10/2015, cada Administració pública abonarà, les quantitats previstes en aquest article (48 dies o el 26,23 per cent dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012), si així ho acorda i si la seva situació econòmica-financera ho fes possible. De no permetre-ho la seva situació econòmica-financera en l'exercici 2015, l'abonament es podrà fer en el primer exercici pressupostari en el qual l'esmentada situació ho permeti.