Ens locals participen en el III Seminari d’actualització juridicoeconòmic, sobre les responsabilitats d’intervenció

 

Divendres, 18 de setembre va tenir lloc la cinquena sessió del III Seminari d'actualització juridicoeconòmic, sobre la funció i les responsabilitats d'intervenció en els ens locals, organitzat per la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona, XALOC. La jornada es va realitzar durant tot el matí a l'Hotel Carlemany i va tractar qüestions lligades al règim de tutela financera del ens locals, la funció d'intervenció, així com les possibles causes de responsabilitat comptable.

 

Tècnics juristes i d’economia, secretaris, interventors i tècnics de l’Administració local de diferents ens locals de la demarcació de Girona, van participar en la jornada "El règim de tutela financera dels ens locals. La funció d’intervenció en els ens locals i les possibles causes de responsabilitat comptable".

 

El president delegat de XALOC, Jordi Camps, va donar la benvinguda als assistents i va remarcar que l’organisme autònom «des dels seus inicis, ha apostat per oferir als ajuntaments de la demarcació de Girona una oferta formativa, que suposa per als tècnics municipals una formació continuada en aquells temes que els puguin ser d’interès i, alhora contribuir directament a millorar les competències i el grau de professionalització del personal al servei de l’Administració local». En aquest sentit va dir que «és voluntat d’aquest equip de govern continuar treballant en aquesta línia».

 

 

 

La importància d'aquesta sessió va ser cabdal, perquè es van tractar temes sobre la gestió econòmica del diner públic per part dels ens locals, així com sobre el control i la fiscalització interna i externa que se’n deriva.

 

L’objectiu de la jornada va tenir dos eixos fonamentals:

 

1.    Fer un recull i una anàlisi de les principals obligacions i responsabilitats que assumeix la intervenció dels diferents ens locals de la demarcació de Girona, en la dualitat que suposa la correcta gestió de la despesa municipal i el control intern.

 

2.    El control i fiscalització que se’n fa des d’organismes supramunicipals com són la Sindicatura de Comptes i la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.

 

Aquestes jornades pretenen acostar al territori, explicar i rebre una formació de primera mà per part dels tècnics de dos dels principals organismes responsables del control de la gestió econòmica dels ens locals fonamentada en la seva experiència en la matèria.

 

La jornada va començar amb la ponència de Núria Josa i Arbonès, interventora de la Diputació de Girona, sobre les novetats legislatives en l'àmbit de la intervenció en els ens locals.

A continuació, Ramon Auset i Martí, responsable de l'Àrea de Corporacions Locals de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, va analitzar el règim de tutela financera dels ens local.

Seguidament, Marta Junquera i Bernal, directora de l'Assessoria Jurídica de la Sindicatura de Comptes i Enric Espina Vázquez, supervisor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, van fer una exposició sobre la funció de la intervenció en els ens locals i les possibles causes de responsabilitat.

El Seminari va tractar temàtiques molt variades, sempre lligades als nous reptes de les administracions públiques locals. En edicions anteriors es va debatre sobre l'aplicació de la Llei de transparència, i en sessions futures s’abordaran temes com ara la conciliació entre vida laboral i familiar o urbanisme.