PUBLICACIÓ BOE REIAL DECRET-LLEI 10/2015, D'11 DE SETEMBRE

En el BOE núm. 219, de 12 de setembre de 2015, s'ha publicat el Reial Decret-llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual s'atorguen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf

Pel que fa a les mesures que conté aquest Reial Decret-llei, en matèria de recursos humans, cal tenir en compte el següent:

  

  • En l'article 1.U, s'estableix la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del sector públic, per un import equivalent a 48 dies o un 26,23 per cent dels imports deixats de percebre.

 

  • En l'article 2, es modifica la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en els següents termes:

 

1) Es modifica la lletra k) de l'article 48 i s'estableix que els funcionaris públics tindran sis dies a l'any de permís per assumptes particulars.

 

2) S'afegeix una nova disposició addicional catorzena, segons la qual, les Administracions Públiques podran establir fins a dos dies addicionals de permís per assumptes particulars en complir el sisè trienni, incrementant-se, com a màxim, en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.

 

3) S'afegeix una nova disposició addicional quinzena, segons la qual, cada Administració Pública podrà establir fins a un màxim de quatre dies addicionals de vacances en funció del temps de serveis prestats pels funcionaris públics.

  • En l'article 3, es modifica l'apartat 2 de l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, que queda redactat com segueix:

 

"2. L'escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional es subdivideix en les següents sots-escales:

a) Secretaria, a la qual corresponen les funcions contingudes en l'apartat 1.a) anterior.

b) Intervenció-tresoreria, a la qual corresponen les funcions contingudes en l'apartat 1.b).

c) Secretaria-intervenció a la qual corresponen les funcions contingudes en els apartats 1.a) i 1.b)".

 

Amb aquesta modificació, s'atribueix als funcionaris d'habilitació nacional de la sots-escala de secretaria-intervenció les següents funcions:

 

  • Secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu.

  • Intervenció-tresoreria, que comprèn el control i la fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.