Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre.

  

Enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/05/pdfs/BOE-A-2015-9607.pdf 

 

En el BOE núm. 213 de data 5 de setembre de 2015 ha sortit publicat aquest Reial Decret que entra en vigor als dos mesos de la seva publicació al BOE sens perjudici del que estableixen les seves disposicions transitòries.

 

La modificació més important és que s'elimina definitivament l'obligatorietat de classificació en els contractes de serveis, tot i que les empreses podran seguir utilitzant facultativament la classificació com a manera d'acreditar la seva solvència en aquells tipus de contractes que són recurrents i tenen unes característiques comunes, com són, per exemple, els de neteja, seguretat o manteniment d'instal·lacions, però amb un esquema més senzill en què es redueixen substancialment els subgrups de classificació que passen de 72 a 29 (Aquesta modificació entra en vigor el 5 de novembre de 2015).