Actualització de la Nota Informativa sobre la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015, en allò que afecta a la gestió dels recursos humans dels ens locals

 

Us informem que hem actualitzat la Nota Informativa sobre la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015, en allò que afecta a la gestió dels recursos humans dels ens locals, atès que la Disposició Final Catorzena de la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social ha modificat la Disposició Addicional Quinzena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015, que regula la contractació de personal de les societats mercantils públiques.