Resolució de 23 de juny de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la que s'especifiquen els elements inclosos en els annexes de l' Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre.

Us informem que s'ha publicat al BOE de 3 de juliol, la Resolució de 23 de juny de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la que s'especifiquen els elements inclosos en els annexes de l' Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la que s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals.

 

 
 
Us adjuntem l'enllaç de la publicació en el BOE:: http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7395.pdf