Aplicació per a la presentació de la sol·licitud d'adhesió al compartiment Fons d'Impuls Econòmic regulat al RDL 17/2014, de 26 desembre, limitat al finançament de sentències judicials fermes.

Ja està disponible a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL l'aplicació per a la presentació de la sol·licitud d'adhesió al compartiment Fons d'Impuls Econòmic regulat al RDL 17/2014, de 26 desembre, limitat al finançament de sentències judicials fermes.

 

L'entitat ha de complir amb els requisits establerts per l'art. 50 del Reial Decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de las comunitats autònomes i entitats locals, per a poder adherir-se al compartiment de Fons de Impuls Econòmic, i es presentarà la sol·licitud de necessitats financeres vinculades a sentències judicials fermes en base a la regulació continguda en la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les Comunitats Autònomes i de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d' Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

 

  

El termini de presentació de la sol·licitud finalitza el 15 de juliol de 2015.