Tramesa Informació al MINHAP del seguiment i informació addicional per part de tots aquells Ajuntaments que tinguin aprovat un Pla d'Ajust segons el RDL 4/2012

 

 

Ja està oberta a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL l'Aplicació per a l'enviament de l'informe de seguiment del Pla d'ajust i altra informació addicional trimestral continguda a l'art. 10 de l'Ordre HAP/2105/2012 corresponent al 2T de 2015.

 

 

Link: https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/pagosproveedores/loginSeguimientoPA.aspx

 

Aquesta aplicació estarà oberta fins el dia 31 de juliol de 2015 (fins les 18.00 hora peninsular)

 

 

 

La informació a trametre al Ministeri fa referència als apartats següents:
 
- 1. SEGUIMENT TRIMESTRAL D'INGRESSOS I DESPESES: Detall de l'execució trimestral realitzada acumulada fins el 2T de 2015 de les mesures proposades del Pla d'ajust.
 
- 2. La informació addicional fins al segon trimestre de 2015 sobre:
    
   a) AVALS PÚBLICS REBUTS (Fins a data 30/06/2015)
  
   b) OPERACIONS O LÍNIES DE CRÈDIT CONTRACTADES I CONTRACTES SUBSCRITS AMB ENTITATS DE CRÈDIT PER A FACILITAR EL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS (OPERACIONS D'ENDEUTAMENT)
 
S'hauran d'actualitzar les dades que figuren al CIR-Local, que és la plataforma del Ministeri on es tramet la informació dels préstecs, retencions PTE....) afegint les dades corresponents fins al 30/06/2015.
  
   c) DEUTE COMERCIAL (Està relacionat amb la tramesa dels informes de morositat del 2T de 2015)
  
   d) OPERACIONS AMB DERIVATS I ALTRE PASSIU CONTINGENT (Fins a data 30/06/2015)
  
   e) FINALITZACIÓ PLA D'AJUST: En cas d'amortització anticipada de la totalitat del préstec del Pla d'ajust durant el 2T caldrà indicar aquí que ja ha finalitzat el Pla d'ajust. (Recordeu que el Pla d'ajust és vigent mentre duri l'operació de crèdit associada)
  
- 3. INFORME D'INTERVENCIÓ del seguiment trimestral del Pla d'ajust en format pdf.