Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol.

Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva duració.
 
En el BOE núm. 147, de 20 de juny de 2015, s'ha publicat l'Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva duració. Aquesta ordre entra en vigor el proper 1 de desembre de 2015.

 

D'aquesta Ordre, cal destacar que, a més de desenvolupar les previsions del Reial Decret 625/2014, aprova els models dels nous comunicats mèdics de baixa, confirmació de la baixa i alta dels processos d'incapacitat temporal. 

 
Així mateix, es regula: 
  1. L'expedició dels comunicats mèdics de baixa, confirmació de la baixa i alta.
  2. La tramitació dels comunicats mèdics de baixa/alta i confirmació.

 

Pel que fa a la tramitació dels comunicats mèdics de baixa/alta i confirmació, cal destacar que el treballador està obligat a presentar a l'empresa la còpia dels comunicats de baixa i confirmació destinats a la mateixa, en el termini de tres dies comptats a partir de la data de la seva expedició i el comunicat d'alta dins de les vint-i-quatre hores següents a la seva expedició. No obstant això, en els processos de duració estimada molt curta, el treballador ha de presentar a l'empresa la còpia del comunicat de baixa/alta destinat a la mateixa dins de les vint-i-quatre hores següents a la data de l'alta.

 
Per a més informació, us adjuntem l'enllaç a la publicació en el BOE de l'Ordre ESS/1187/2015: http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/20/pdfs/BOE-A-2015-6837.pdf

 

I l'enllaç a la informació que ha publicat el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social: