Cancel.lació de les retencions de la Participació en els Tributs de l'Estat pel deute amb el Fons de Finançament de Pagament a Proveïdors

 
Us recordem que el dia 19 de març finalitza el termini per a aquelles entitats locals que vulguin sol·licitar la cancel·lació de les retencions de la Participació en els Tributs de l'Estat pel deute amb el Fons de Finançament de Pagament a Proveïdors 2 (D'acord amb l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, de data 5 de febrer de 2015).
 
L'aplicació per a trametre la sol·licitud la trobareu al link següent:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/pagosproveedores/LoginAcuerdoCDGAE.aspx

 
En virtut d'aquest Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, de data 5 de febrer de 2015, amb  aquesta sol·licitud l'Entitat local sol·licita al MINHAP autorització per a la formalització d' una operació de crèdit per l'import del deute pendent de compensar (*) mitjançant retencions en la participació en tributs de l' Estat amb el Fons de Finançament de Pagament a Proveïdors 2.

 

(*) Els imports objecte de finançament per l'operació de crèdit seran els pendents de compensar a 1 de maig de 2015.

 

Amb la sol·licitud caldrà adjuntar un pla d'ajust, aprovat pel Ple de la Corporació Local, el contingut del qual s'adequa a allò establert en el Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer.
Us adjuntem la [plantilla] del Pla d'ajust a aprovar.