TRAMESA D'INFORMACIÓ AL MINHAP DEL SEGUIMENT I INFORMACIÓ ADDICIONAL PER PART DE TOTS AQUELLS AJUNTAMENTS QUE TINGUIN APROVAT UN PLA D'AJUST SEGONS EL RDL 4/2012

Enllaç: Tramesa d'informació al MINHAP pel seguiment i informació addicional per part de tots aquells ajuntaments que tinguin aprovat un Pla d'Ajust segons el RDL 4/2012

Ja està oberta a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL l'Aplicació per a l'enviament de l'informe de seguiment del Pla d'ajust i altra informació addicional trimestral continguda a l'art. 10 de l'Ordre HAP/2105/2012.

Aquesta aplicació estarà oberta fins el dia 31 de gener de 2015 (fins les 18.00 hora peninsular)

La informació a trametre al Ministeri fa referència als apartats següents:

 1. SEGUIMENT TRIMESTRAL D'INGRESSOS I DESPESES:  Detall de l'execució trimestral realitzada acumulada fins el 4T de les mesures proposades del Pla d'ajust.
 2. La informació addicional fins al quart trimestre de 2014 sobre:
  1. AVALS PÚBLICS REBUTS (Fins a data 31/12/2014)
  2. OPERACIONS O LÍNIES DE CRÈDIT CONTRACTADES I CONTRACTES SUBSCRITS AMB ENTITATS DE CRÈDIT PER A FACILITAR EL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS (OPERACIONS D'ENDEUTAMENT)
   S'hauran d'actualitzar les dades que figuren al CIR-Local, que és la plataforma del Ministeri on es tramet la informació dels préstecs, retencions PTE....) afegint les dades corresponents fins al 31/12/2014.
  3. DEUTE COMERCIAL (Està relacionat amb la tramesa dels informes de morositat del 4T de 2014)
  4. OPERACIONS AMB DERIVATS I ALTRE PASSIU CONTINGENT (Fins a data 31/12/2014)
  5. FINALITZACIÓ PLA D'AJUST: En cas d'amortització anticipada de la totalitat del préstec del Pla d'ajust durant el 4T caldrà indicar aquí que ja ha finalitzat el Pla d'ajust. (Recordeu que el Pla d'ajust és vigent mentre duri l'operació de crèdit associada)
 3. INFORME D'INTERVENCIÓ del seguiment trimestral del Pla d'ajust en format pdf.