Com sol·licitar la domiciliació en el pagament tributs?

Si el vostre ajuntament té delegada la gestió dels tributs en el nostre organisme, podeu domiciliar el pagament de tributs de forma telemàtica mitjançant el següent enllaç.

L'administració tributària, en els tributs de caràcter periòdic i de notificació col·lectiva, llevat de l’alta inicial, no està obligada a notificar-los ni enviar avís de pagament de manera individualitzada atès que és un tribut periòdic i repetitiu es publica l'acord i el calendari fiscal. És el cas per exemple: IBI, IAE, IVTM, Taxa d'escombraries, Guals, Clavegueram, etc.

Amb la domiciliació de rebuts eviteu desplaçaments a les oficines de les entitats col·laboradores per efectuar el pagament. És una manera senzilla per evitar possibles recàrrecs i/o interessos que es generen quan el deute no es líquida en període de pagament voluntari donat que no és obligatori rebre l’avís de pagament. A més, de millorar l’eficiència de gestió eliminant costos innecessaris.

L'ordre de domiciliació té una vigència de caràcter indefinit. Qualsevol modificació de la domiciliació o la sol·licitud de baixa d'aquesta s'haurà de comunicar al servei de recaptació del vostre municipi o mitjançant l’atenció al ciutadà de XALOC.