XALOC és un Punt d’informació cadastral (PIC)

Amb l’objectiu de donar resposta a la demanda d’informació cadastral, l’organisme XALOC és un Punt d’informació cadastral (PIC).

D’aquesta manera, s’eviten desplaçaments a les instal·lacions de la mateixa Direcció General, i es facilita l'accés a les persones que no disposen de mitjans telemàtics que els hi permetin la consulta a través de la Seu Electrònica del Cadastre.

Són molts els avantatges d’aquest servei envers els ciutadans, ja que facilita la consulta i la certificació de la informació cadastral. Es configura, per tant, com una nova possibilitat d’accés a la informació de la Seu Electrònica del Cadastre a través de XALOC.

Per tant, a través d’aquest servei, les oficines de XALOC poden facilitar informació sobre qualsevol immoble en l’àmbit de tot el territori nacional, excepte País Basc i Navarra. Entre altres consultes es pot accedir a dades protegides i de lliure accés com per exemple:

  • Consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
  • Consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de les dades protegides, relatiu a béns immobles de la seva titularitat.
  • Certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relativa al mateix sol·licitant.
  • Servei de consulta per als titulars cadastrals sobre informació relativa a les sol·licituds d'ajuda de l'última campanya de la Política Agrícola Comú (PAC) amb relació a les Parcel·les rústiques de la seva titularitat declarades en aquelles sol·licituds
  • Servei de recepció, digitalització i registre d’escrits i documentació relativa als procediments cadastrals o amb incidència en l'àmbit d'actuació del cadastre immobiliari, emprant els sistemes informàtics de la Direcció General del Cadastre. En tot cas, s'observaran les Instruccions circulars i criteris tècnics i de Seguretat dictats per l'esmentada Direcció General.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Pel que fa al servei de consulta i certificació electrònica de dades cadastrals protegides, d’acord amb la normativa de protecció de dades personals, únicament podran accedir a aquest tipus d’informació els titulars i els seus representants, degudament autoritzats. Per a aquest efecte caldrà que aportin el DNI o l’autorització (model que es facilitarà des d’aquest PIC) degudament signada i acompanyada de la còpia del DNI del titular.

En cas que el titular cadastral sigui difunt, el sol·licitant haurà d’acreditar documentalment la seva relació directa amb l’esmentat bé. Aquests certificats telemàtics tindran els mateixos efectes que els expedits pels òrgans de la Direcció del Cadastre General.