NOTA INFORMATIVA LIQUIDACIONS SERVEIS SAT_Amb efectes 010120

Benvolguts/des,

 

Us informem que, amb motiu d’anar implementant millores al servei, a partir d’aquesta anualitat 2020 la liquidació de les taxes i preus públics relatius a serveis prestats pel Servei d’Assistència Tècnica (SAT) del XALOC als municipis i altres ens locals, es realitzarà de forma trimestral.


Dins els primers dies dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener s’emetran les corresponents liquidacions que seran notificades als ens locals.


També s’ha modificat la forma de compensació dels imports liquidats per ajustar-se a la normativa vigent.


Així, en funció de la situació en què es trobi l’ens local, cal tenir en compte el següent: 


  • Municipis i altres ens que tenen delegada la gestió tributària al XALOC:  


La liquidació aprovada per la gerència de XALOC es notificarà a través d’EACAT a l’ens públic interessat.


D’acord amb l’ordenança fiscal vigent, una vegada aprovada la liquidació corresponent a la taxa o al preu públic meritat per la prestació dels serveis del SAT, la quota resultant es deduirà de la liquidació definitiva de la recaptació mensual que  correspongui i el deute quedarà extingit.


No obstant, si la quota tributària a deduir fos d’import superior a la liquidació definitiva de la recaptació mensual,  l’ens local haurà de realitzar el pagament de la taxa o el preu públic en el termini corresponent al període de pagament voluntari establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, general tributària, i en lloc i forma que es fa constar en la liquidació.  A aquest efecte, s’adjuntarà carta de pagament a la notificació de la liquidació aprovada.


Transcorregut el termini per al pagament en període voluntari, s’iniciarà el període executiu, i es meritaran els  recàrrecs i interessos que corresponguin. Si s’escau, es durà a terme la recaptació del deute mitjançant el procediment de constrenyiment.

 


  • Municipis i altres ens que NO tenen delegada la gestió tributària a XALOC: 


La liquidació aprovada per la gerència de XALOC es notificarà a través d’EACAT a l’ens públic interessat juntament amb la carta de pagament.


El pagament de la liquidació aprovada s’ha de dur a terme en el termini de pagament en període voluntari establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, general tributària, i en lloc i forma que consta al mateix document.

Transcorregut el termini per al pagament voluntari, s’iniciarà el període executiu,  i es meritaran els recàrrecs i interessos que corresponguin. Si s’escau, es durà a terme la recaptació del deute mitjançant el procediment de constrenyiment.


En cas de qualsevol dubte, restem a la vostra disposició.


Moltes gràcies,


Servei d'Assistència Tècnica als Municipis (SAT)

XALOC- Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona