RECORDATORI A TOTES LES ENTITATS LOCALS QUE TINGUIN APROVAT UN PEF I SIGUI VIGENT

 

Us RECORDEM, que totes les entitats que tingueu un Pla econòmic i financer (PEF) VIGENT, haureu de fer el seu seguiment tant al Ministeri com a Tutela financera.

 

Els terminis per cadascuna de les administracions són diferents.

 

1- MINISTERI:

 

Es realitzarà a l’Oficina virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals, i el seu el termini FINALITZA el 31 de MARÇ de 2020.

 

Aquest seguiment és trimestral per les entitats incloses en els articles 111 i 135 de Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i ANUAL per la resta d’entitats.

  

L’enllaç d’accés per fer el seguiment del PEF al Ministeri és el mateix que per fer el seu enviament, a través de l’aplicació de captura PEFEL2: 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=14

 

Annexem manual per remetre el Pla econòmic i financer, on en la seva part final, consta com s’ha de fer aquest seguiment: 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Oficina%20Virtual%20Entidades%20Locales/ManualPEFEL2v20170213.pdf

  

2- TUTELA FINANCERA:

 

Aquest seguiment es realitzarà a través de la plataforma d’EACAT, i el termini FINALITZA el 30 de JUNY de 2020.

 

Pel que fa al seguiment a Tutela financera, s’haurà de fer l’enviament durant el primer semestre de cada exercici, i s’hauran de trametre les dades del tancament comptable de l’exercici anterior, tal com diu l’article 11 de l’Ordre ECF/138/2007, i fent servir el FORMULARI 12.

 

La ruta per fer aquesta tramesa a Tutela Financera seria la següent:

 

TRÀMITS - ECONOMIA- PROCEDIMENTS DE TUTELA - COMUNICACIÓ TANCAMENT COMPTABLE