NOTA SOBRE EL REIAL DECRET 231/2020,DE 4 DE FEBRER, PEL QUAL ES FIXA EL SALARI MÍNIM INTERPROFESIONAL

 

Publicació al BOE: 5 de febrer de 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1652.pdf

 

Entrada en vigor: 6 de febrer de 2020, amb efectes entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020, procedint l’abonament del salari mínim que s’hi estableix amb efectes de l’1 de gener de 2020.

 

Quantia del salari mínim interprofessional per a 2020

 

El salari mínim per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 31,66 euros/dia o 950 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

 

Servei d'Assistència Tècnica als Municipis (SAT)