AMPLIACIÓ DE TERMINI SUBMINISTRAMENT INFORMACIÓ DEL CÀLCUL DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS EXERCICI 2018

  

Us informem que s'ha ampliat el termini des de la plataforma de l’Oficina Virtual de coordinació financera per a les Entitats Locals, l'aplicació per fer l'enviament del càlcul del Cost Efectiu dels serveis prestats per complir amb les obligacions contemplades en l'article 116 ter, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, corresponent a l'exercici 2018.

 


En l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, s'estableixen els criteris del càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals.

 

El termini d'enviament finalitza el dia 8 de novembre de 2019 a les 24:00h.

 

Podreu accedir a l'aplicació a través del següent enllaç: https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=27