Recordatori fi de terminis de les trameses trimestrals d’informació al Ministeri d’Hisenda per a aquest tercer trimestre de 2019

 

 

Us recordem el termini de finalització de les trameses trimestrals d’informació al Ministeri d’Hisenda per a aquest tercer trimestre de 2019 següents:

  


1. EXECUCIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2019


 

El termini d'enviament finalitza el dia 31 d'octubre de 2019 a les 24:00h.


 


2. REMISSIÓ DE L’INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST DEL TERCER TRIMESTRE 2019 I ACTUALITZACIÓ PLA D’AJUST


 

El termini d'enviament finalitza el dia 31 d'octubre de 2019 a les 24:00h.


  


3. TRAMESA DEL PMP CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2019.


 

El termini d'enviament finalitza el dia 31 d'octubre de 2019 a les 24:00h.


 

I com a obligació anual de tramesa d’informació al Ministeri d’Hisenda us recordem el termini de finalització següent:


 


4. SUBMINISTRAMENT INFORMACIÓ DEL CÀLCUL DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS EXERCICI 2018


 

S’ha obert a la plataforma de l’Oficina Virtual de coordinació financera per a les Entitats Locals, l'aplicació per fer l'enviament del càlcul del Cost Efectiu dels serveis prestats per complir amb les obligacions contemplades en l'article 116 ter, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, corresponent a l'exercici 2018.


 

En l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, s'estableixen els criteris del càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals.


 

El termini d'enviament finalitza el dia 31 d'octubre de 2019 a les 24:00h.


 

Podreu accedir a l'aplicació a través del següent enllaç:

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=27