Obertura de plataformes a l’Oficina Virtual de Coordinació financera amb les EELL les plataformes

 

Us informem que s’acaben d’obrir a l’Oficina Virtual de Coordinació financera amb les EELL les plataformes següents:  

 

 

 

 

Aquesta mesura 3 de caràcter obligatori afecta a aquelles entitats que tinguin concertades més d’una operació de préstec per FFPP i mitjançat aquesta mesura s’agruparien totes les operacions de préstec en una única, a més de produir-se un canvi en les condicions financeres i l’aplicació d’una nova carència de 2 anys d’amortització del principal.

 

 

Aquesta mesura 4 de caràcter voluntari afectaria només a aquelles entitats que tinguin una elevada càrrega financera i que així constin en la relació d’ajuntaments aprovada per la Resolució de la Secretaria General de Finançament Autonòmica i Local, per tant prèviament les entitats haurien de consultar si reuneixen els requisits per poder-se acollir

 

 

 

IMPORTANT: Per a acollir-se a aquestes mesures serà requisit indispensable l’acord de Ple corresponent i l’actualització del Pla d’ajust o en el cas que no es tingui Pla d’ajust, l’aprovació del mateix també aprovats per Ple en ambdós casos.

 

La data límit per presentar les sol·licituds finalitza el dia 22 d’octubre.