OBERTURA APLICACIÓ SOL•LICITUD ADHESIÓ COMPARTIMENTS FONS DE FINANÇAMENT D'EELL 2020

 

Avui s’ha obert a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL l'aplicació per a la sol·licitud d'adhesió i comunicació de necessitats financeres per la seva cobertura a 2020, als diferents compartiments del Fons de Finançament d'Entitats locals (Fons d'ordenació i Fons d'impuls econòmic)

 

RECORDEU que la data límit per a la sol·licitud d'adhesió a cadascun dels compartiments és el proper 13 de setembre de 2019 a les 24:00 hores 

 

Enllaç d’accés a l'aplicació per poder fer la sol·licitud d'adhesió als Fons:

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=62

 

 

Un cop entreu dins de l'aplicació podreu:

- consultar les condicions d'elegibilitat pels Fons de Finançament (Fons d’ordenació i d’impuls econòmic) per l'aplicació dels diferencials màxims sobre el cost de finançament de l'Estat, i altres condicions necessàries.

- Us indicarà a quin dels compartiments us podeu adherir i podreu accedir per fer la sol·licitud d'adhesió.

 

FONS D'ORDENACIÓ

 

-  Els ajuntaments que es trobin en una situació financera negativa definida en l'art. 39.1.a) del RDL 17/2014, de 26 de desembre podran sol·licitar l'adhesió al Fons fins al proper dia 13 de setembre de 2019. Aquesta adhesió ha d'especificar les necessitats financeres i ha d'estar aprovada pel Ple i acompanyada d'un Pla d'Ajust.

 

El mateix hauran de fer els que es trobin en l'art. 39.1.b) del RDL 17/2014.

 

La nota explicativa us aclareix cadascun dels casos per aquest compartiment.

 

FONS D'IMPULS ECONÒMIC

 

- Els ajuntaments que es trobin en l'àmbit subjectiu de l'art. 50 del RDL 17/2014, de 26 de desembre, disposaran també fins al proper 13 de setembre de 2019 per presentar la sol·licitud d'adhesió al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, especificant les necessitats financeres per 2020 i SENSE necessitat de l'aprovació d'un pla d'ajust

 

Annexem també l’enllaç amb la nota explicativa relativa a l'obertura d'aquest procediment d'adhesió que s’inicia el 29 de juliol, on expliquen qui es pot adherir i quines necessitats es cobreixen:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/Nota%20apertura%20procedimiento%20FFEELL%202020.pdf

 

Annexem la “Resolució de 24 de juliol de 2019, de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, per la qual es dóna compliment a l’article 41.1.a) del Reial decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic”

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/29/pdfs/BOE-A-2019-11088.pdf