RECORDATORI FINALITZACIÓ DE TERMINIS DE DIFERENTS TRAMESES D’OBLIGACIONS AL MINHAP

 

** Us recordem que el dia 29 D’ABRIL DE 2019 finalitzen les següents obligacions de tramesa d'informació:

 

 

1. Tramesa d' informació sobre les retribucions per part dels Ens Locals contemplada en l'Ordre HAP/2105/2012 (ISPA 2019).

 

Enllaç d’accés a la plataforma:

https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/

 

** Us recordem que el dia 30 D’ABRIL DE 2019 finalitzen les següents obligacions de tramesa d'informació:

 

1. TRAMESA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018 en l'Oficina Virtual de Coordinació financera amb les EELL:

 

Annexem l’enllaç d'accés a la plataforma:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=115

 

Enllaç guia explicativa enviament de la liquidació de 2018:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Liquid_2018_Guia%20TOTAL.pdf

 

2. Tramesa dels TIPUS IMPOSITIUS DE 2019:

 

L'accés de la plataforma el podeu trobar en el següent enllaç:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=20

 

3. Tramesa d'informació EXECUCIÓ 1er TRIMESTRE del pressupost de 2019

 

Enllaç per accedir a l’aplicació:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=117

 

4. TRAMESA dels seguiment i actualització de PLANS D’AJUST 1T/2019 a l'Oficina Virtual de Coordinació financera amb les EELL:

 

Ho trobareu en el següent enllaç a la plataforma:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=15

 

4. Tramesa del PMP corresponent al 1T de 2019:

 

Aplicació de captura relativa a la obligació de comunicació i publicació del Període Mig de Pagament (PMP) calculat d'acord amb allò previst al RD 1040/2017, de 22 de desembre, pel que es modifica el RD 635/2014, de 25 de juliol. (Obligació per a totes les entitats locals sigui quina sigui la seva població)

 

Enllaç: https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=10