NOTA INFORMATIVA. Aprovació dels models de declaracions d’interessos i patrimonials

 

Recordeu que amb la finalització del mandat i abans de la presa de possessió dels nous electes locals és necessari que formalitzin les seves declaracions d’interessos i activitat i de béns patrimonials.

Us fem un resum del contingut d’aquestes obligacions en aquesta nota.

Així mateix, us adjuntem models de declaracions, que estan adaptats a la nova legislació en matèria de protecció de dades personals.

 

Persones obligades a fer la declaració

 

D’acord amb la configuració de la Corporació, les persones obligades a fer les declaracions seran les següents:

 

 1. Membres electes de la Corporació

   

 2. Personal directiu, entenent-se com a tal el que es determini per cada corporació d’acord amb les seves normes d’autoorganització.

   

 3. Funcionaris/es d’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal que ocupin llocs de treball que hagin estat proveïts mitjançant lliure designació

   

   

  Formalització de les declaracions

   

  Les declaracions es realitzaran en els models aprovats pel Ple de l’Ajuntament. Annex a aquesta nota us proposem un model de declaració d’interessos i activitats, i un model de declaració de béns patrimonials.

   

  Les declaracions hauran d’anar signades per la persona titular de les dades i per la persona que exerceix les funcions de Secretaria, com a fedatària pública.

   

  Les declaracions es realitzen sota la responsabilitat única i exclusiva dels/de les declarants, sense perjudici de qualsevol tipus de responsabilitats en què poguessin incórrer en cas de presumptes falsedats en document públic. No li correspon a la Secretaria la comprovació d’allò declarat, ni cap responsabilitat sobre allò no declarat. L’única obligació de la Secretaria com a fedatària pública és rebre les declaracions, custodiar-les i ordenar la seva inscripció.

   

  Un cop presentades, les declaracions es conservaran a la Secretaria, ja siguin en format paper o electrònic.

   

  En els models de declaració es farà constar tant les dades personals com les relatives al càrrec que ocupa el/la declarant, i servirà per autoritzar la seva inclusió en el fitxer corresponent. 

   

  Procediment

   

  El/la declarant, haurà de:

   

  1.- Complimentar les declaracions en els models normalitzats aprovats, mitjançant els corresponents formularis.

   

  2.- La declaració que es presentarà davant la Secretària, presencialment o electrònicament, si existeixen mitjans habilitats a l’efecte.

   

  Seguidament, per part de la Secretaria es procedirà a:

   

  1.- Registrar la declaració.

   

  2.- Retorn a l’interessat d’una còpia de la declaració, i dels documents acompanyats, amb justificant de presentació.

   

  3.- Escaneig de la declaració i dels documents acompanyats,  i incorporació a la carpeta electrònica corresponent, en cas que no es presenti en format digital.

   

   

  Documentació que s’ha d’acompanyar amb les declaracions

   

  Amb la declaració s’acompanyarà la següent documentació:

   

 • Fotocòpia de l’última declaració de l’impost de la renda de les persones físiques - IRPF ( és suficient el document d’ingrés o devolució , o amb el certificat de l’Agència Tributària o anàleg).

 • Fotocòpia de l’última declaració de l’impost sobre el patrimoni ( és suficient el document d’ingrés o devolució , o amb el certificat de l’Agència Tributària o anàleg).

 • Si escau, fotocòpia del document que justifiqui la presentació de la declaració de l’impost de societats de l’últim exercici  i/o de qualsevol altre que sigui exigible legalment.

   

  La documentació presentada s’incorporarà a l’expedient del declarant, juntament amb  la declaració, i es guardarà també escanejada, en la forma prevista.

   

   

  Moment de la formalització

   

  Les declaracions s’han de presentar a la Secretaria:

   

  1) Pels membres electes

   

 • abans de la pressa de possessió  

 • amb ocasió del cessament o renúncia abans de finalitzar el mandat corporatiu

 • a la fi del mandat

 • sempre que es modifiquin les circumstàncies de fet, o hi hagi variacions respecte de les declaracions presentades anteriorment

   

  2) Pel personal directiu i pels habilitats/des estatals

   

 • abans de la pressa de possessió  o quan s’accedeixi al càrrec

 • amb ocasió del cessament, renúncia o a la fi del càrrec, produïda per qualsevol circumstància

 • sempre que es modifiquin les circumstàncies de fet, o hi hagi variacions respecte de les declaracions presentades anteriorment

   

  La presentació de les declaracions dels membres electes s’ha de garantir en qualsevol cas abans de constituir-se la corporació a l’inici de cada nou mandat,  ja que estan obligats a presentar-la abans de prendre possessió del càrrec, és a dir abans del Ple constitutiu, en tant que la presentació és condició inexcusable per a poder prendre possessió.

   

  Si la incorporació del membre electe es produeix en un moment posterior a la data del ple constitutiu, la declaració s’haurà de presentar, igualment, abans de la data de la sessió plenària en la qual ha de prendre possessió.

   

  Publicitat

   

  Cal recordar que tant d’acord amb l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, com d’acord amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, cal fer publiques les declaracions de béns i activitats s’han de fer publiques.

   

  En tot cas, s'ometran les dades relatives a la localització concreta dels béns immobles i es garantirà la privacitat i seguretat dels seus titulars.

   

  Per aquest motiu us proposem un model declaració en què les persones obligades a fer la declaració manifestin les dades a publicar.

   

  Enllaços: