OBERTURA APLICACIÓ SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PRÈVIA PER A L’EXECUCIÓ D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES PER A EELL

NOMÉS per les entitats locals que es trobin en la situació de la Disposició addicional 16ª 1 del TRLRHL (en el seu darrer paràgraf), s’obre aplicació a l’oficina virtual per a la coordinació financera amb les EELL per demanar l’AUTORITZACIÓ PRÈVIA per a l’execució d’inversions  financerament sostenibles (IFS).

 

Podeu accedir a l’aplicació a través de l’enllaç següent:  

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=108

 

NOTA

Annexem el punt 1 de la disposició addicional 16ª, on ens indica en el seu últim paràgraf quines són les entitats locals que estarien obligades a fer aquesta sol·licitud prèvia:

 

1- Que la inversió es realitzi, en tot cas, per entitats locals que es trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i front a la seguretat social.

 

A) Aquestes inversions hauran de tenir reflex pressupostari en els següents grups de programes:

 

160. Clavegueram

 

161. Abastament domiciliari d’aigua potable

 

162. Recollida, eliminació i tractament de residus

 

165. Enllumenat públic

 

172. Protecció i millora del medi ambient

 

412. Millora de les estructures agropecuàries i dels sistemes productius

 

422. Indústria

 

425. Energia

 

431. Comerç

 

432. Informació i promoció turística

 

441. Transport de viatgers

 

442. Infraestructures del transport

 

452. Recursos hidràulics

 

463. Investigació científica, tècnica i aplicada

 

491. Societat de la informació

 

492. Gestió del coneixement

 

B) La inversió podrà tenir reflex pressupostari en algun dels grups de programes següents:

 

132. Seguretat i Ordre Públic

 

133. Ordenació del tràfic i de l’estacionament

 

135. Protecció civil

 

136. Servei de prevenció i extinció d’incendis

 

153. Vies públiques

 

171. Parcs i jardins

 

231. Assistència social primària

 

321. Creació de Centres docents d’ensenyament infantil i primària

 

323. Funcionament de centres docents d’ensenyament infantil i primària i educació especial

 

332. Biblioteques i Arxius

 

333. Equipaments culturals i museus

 

336. Protecció del Patrimoni Històric-Artístic

 

342. Instal·lacions esportives

 

453. Carreteres

 

454. Camins veïnals

 

933. Gestió del patrimoni, en el que es podran incloure les aplicades a la rehabilitació, reparació i millora d’infraestructures i immobles propietat de l’entitat local afectes al servei públic incloent les actuacions d’adaptació d’infraestructures que permetin l’accessibilitat universal a totes les persones amb discapacitat i gent gran.

 

Quan existeixi despesa d’inversió en aquests últims grups de programes (els del punt B), i s’incorri en una despesa d’inversió en el conjunt de grups de programes citats en aquest apartat superior a 15 milions d’euros o al 40% de la despesa no financera total de l’entitat local respectiva i suposi increment dels capítols 1 o 2 de l’estat de despeses vinculat als projectes d’inversió es requerirà AUTORITZACIÓ PRÈVIA de la Secretaria General de Finançament autonòmic i local, del Ministeri d’Hisenda i funció pública.”