CONVOCATÒRIA COMPENSACIONS ECONÒMIQUES RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES LOCALS 2019

 

En el DOGC 7846, de data 3 d'abril de 2019, s'ha publicat la RESOLUCIÓ PRE/811/2019, de 15 de març, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2019 (ref. BDNS 444930).

 

Requisits dels ajuntaments sol·licitants:

 

a) Han d'acordar, d'acord amb la legislació específica, l'abonament a l'alcalde/essa o a les persones membres electes, de retribucions per a l'exercici dels seus càrrecs.

 

b) Han de donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social a les persones electes que percebin una retribució, assumint el pagament de les quotes empresarials que corresponguin.

 

c) Que la població inscrita en el Padró del municipi, de conformitat amb les xifres oficials publicades per l'organisme competent referides a la mateixa anualitat que la liquidació del pressupost aprovada l'any anterior, no superi els 2.000 habitants.

 

d) Que la totalitat dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats del pressupost del municipi, d'acord amb les dades de la liquidació aprovada l'any anterior, no superi en un 75% la mitjana resultant dels pressupostos dels municipis del seu tram de població.

 

D'acord amb l'article 49.2 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, per tal que el Departament de la Presidència pugui concedir aquestes compensacions, cal que els ens locals sol·licitants, a més de reunir els requisits reglats establerts en el Decret 69/2008, d'1 d'abril, presentin fins a la data màxima de presentació de sol·licituds els expedients de pressupostos, les liquidacions pressupostàries i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats de pressupostos i de liquidacions de 2017 al Departament de la Presidència, així com els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes.

 

En el cas que no presentin dins el termini establert tota aquesta documentació econòmica i financera, les compensacions econòmiques als ens corresponents es denegaran per incompliment de l'obligació legal de lliurament d'aquesta documentació.

 

Presentació de les sol·licituds:

 

Les sol·licituds, aprovades per l'òrgan competent i signades pel secretari/ària o pel secretari/ària interventor/a de l'ens local, s'han de presentar en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per mitjans telemàtics a través de l'extranet de les administracions públiques catalanes, l'EACAT (www.eacat.cat).

 

El formulari de sol·licitud i la informació per trametre'l per via telemàtica estan disponibles a l'EACAT (www.eacat.cat). En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de l'EACAT, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge que comuniqui aquesta circumstància i informi dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària visualitzi aquest missatge, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest tràmit es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

 

La sol·licitud efectuada per mitjans telemàtics es considerarà presentada davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya quan s'enregistri a través de la plataforma EACAT. Així mateix, en el cas que, dins d'aquest termini, l'ajuntament sol·licitant lliuri més d'una sol·licitud només es tindrà en compte, per a la seva tramitació, la darrera sol·licitud presentada dins de termini.

 

Les mitjanes dels recursos ordinaris consolidats dels ajuntaments per als trams de població corresponents a la liquidació dels pressupostos de l'exercici 2017 també es podran consultar en el web gestionat per la Direcció General d'Administració Local (municat.gencat.cat/) durant el període de presentació de sol·licituds.

 

Els serveis territorials de cooperació local i, d'acord amb l'article 28.1 del text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, els consells comarcals han de prestar l'assistència tècnica necessària als ajuntaments participants en la preparació de les sol·licituds i en la utilització dels mitjans telemàtics.

 

Adjuntem enllaç a la publicació en el DOGC de la Resolució PRE/811/2019: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7846/1736345.pdf