OBERTURA APLICACIÓ PER A LA TRAMESA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018

 

Us informem  que s'ha obert la plataforma de l'aplicació de captura per a la tramesa de la informació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018 a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals

 

La data de finalització de la tramesa serà el proper dia 30 d'abril de 2019, i s'haurà de comunicar la informació corresponent als Pressupostos liquidats de les Entitats Locals segons indica l'article 15.4 de l' Ordre HAP/2105/2012, d' 1 d' octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d' informació previstes a la LO 2/2012, de 27 d' abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

 

 

 

NOVETATS PER L'ENVIAMENT DE LA LIQUIDACIÓ 2018

 

 

 

Els principals canvis introduïts en la liquidació de l'exercici 2018 respecte a la liquidació de l'exercici anterior, el 2017, són:

 

 

 

1. S’han realitzat modificacions en els formularis de “deute viu i venciment mensual previst en el pròxim trimestre” i “perfil del venciment del deute en els pròxims 10 anys” (F.1.1.13 i F.1.1.14). S’ha ampliat el desglossament de les dades que es recullen i a més, es sol·licita informació referent a:

 

 

 

·         Endeutament a efectes de procediment del Protocol de Dèficit Excessiu

 

·         Endeutament a efectes de l’aplicació del règim d’autorització que recull l’art. 53 del TRLRHL i la DF 31ª de la LLPGE de 2013.

 

 

 

2. S’incorpora un nou formulari “préstamos morosos” (F.1.1.18). Aquest ha d’incloure la informació necessària per poder complir amb els requeriments d’informació relatius a préstecs morosos que imposa la Directiva 2011/85.

 

Recollirà la informació referent als préstecs (total i saldo en mora) concedits per les Corporacions locals a entitats que estiguin fora del sector Administracions Públiques d’acord al Sistema europeu de Comptes (SEC).

 

 

 

3. En l’informe de compliment de la Regla de la despesa, s’estableix la comparativa per a les entitats que tenen un PEF signat vigent a 2018 amb la despesa computable de 2018. El Formulari F.3.0, que recull les dades del PEF signat vigent vindrà omplert per la pròpia aplicació. Per la resta d’entitats, que no tingui PEF vigent, només hauran de marcar l’opció NO.

 

 

 

4. Hi ha noves validacions entre els formularis que milloraran la qualitat de les dades recollides.

 

 

 

 

 

Trobareu l'aplicació de captura en el següent enllaç:

 

 

 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=115

 

 

 

 

 

Podreu accedir a la Guia explicativa publicada pel propi Ministeri en el següent enllaç:

 

 

 

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Liquid_2018_Guia%20TOTAL.pdf