REIAL DECRET LLEI 6/2019, D’1 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS PER A GARANTIA DE LA IGUALTAT DE TRACTE I D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES EN L’OCUPACIÓ

 

En el BOE núm. 57, de 7 de març, s’ha publicat aquest Reial decret llei, que, entre altres, contempla les següents novetats:

  

  • Exigència de redacció de plans d’igualtat a empreses de 50 o més treballadors.

  • Reforma del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors en matèria de mesures de conciliació de la vida laboral i familiar i d’igualtat de remuneració sense discriminació.

  • Reforma del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic en matèria de mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.

  • Equiparació, de forma progressiva, dels permisos per naixement de fill o filla a 16 setmanes, amb l’establiment d’una aplicació gradual, fins a l’1 de gener de 2021, data a partir de la qual cada progenitor gaudirà de les mateixes setmanes de permís.

  • El personal laboral al servei de les administracions públiques, en matèria de permisos de naixement, adopció, del progenitor diferent de la mare biològica i de lactància es regirà pel que preveu l’Estatut bàsic de l’empleat públic i no pel que preveu l’Estatut dels Treballadors.

  • S’adapta la normativa de Seguretat Social a les mesures previstes en aquest Reial decret llei.

  • Es crea una nova prestació de la Seguretat Social per a l’exercici  coresponsable de la cura del lactant.

                                             

 

Enllaç a la publicació en el BOE: 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf

  

Entrada en vigor: 8 de març de 2019, amb les particularitats, entre altres, que s’estableixen en la disposició final segona:

  

  • La modificació de l’article 48 del Text refós de l’Estatut dels Treballadors i de l’article 49 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic entren en vigor l’1 d’abril de 2019.