FINALITZACIÓ TERMINI TRAMESA PRESSUPOST EXERCICI 2019

Us recordem que el proper dilluns finalitza el termini a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals l'aplicació per a la tramesa de la informació del pressupost de l’exercici 2019.

S'haurà de comunicar la informació corresponent als Pressupostos i/o estats financers inicials citats en l'article 15.3 de l' Ordre HAP/2105/2012, d' 1 d' octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d' informació previstes a la LO 2/2012, de 27 d' abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

FINALITZARÀ el termini el proper el dia 4 DE MARÇ.

 Podreu trobar-la al enllaç següent:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=113

Tanmateix, la guia explicativa per a realitzar aquesta tramesa la trobareu al enllaç següent:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Guía%20presupuestos%202019_31012019.pdf