REOBERTURA DE PLATAFORMES AL MINHAP PER ENVIAR INFORMACIÓ REQUERIDA

 

AVÍS IMPORTANT:

 

 

Es tornen a obrir aplicacions de captura a l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals per remetre la informació que ha sigut REQUERIDA per incomplir amb les obligacions de remissió de la informació del 02 de setembre de 2017 a 15 de gener de 2019.

 

** Aquestes noves obertures de les aplicacions a la plataforma es deuen a l'incompliment per part de les entitats locals de l'obligació de la remissió de informació que ens marca l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament de informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i amb la finalitat de complir amb els principis de transparència i de lleialtat institucional previstos en aquesta Llei Orgànica 2/2012.

 

El termini d’enviament finalitzarà el dia 8 de MARÇ DE 2019 A LES 24:00 HORES

 

Les diferents plataformes que es reobren són les següents:

 

1- REOBERTURA APLICACIÓ PER TRAMETRE L’EXECUCIÓ DEL 3er I 4art TRIMESTRE DEL PRESSUPOST DE 2017

 

Enllaç d’accés a l’aplicació:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=73

 

 

2- REOBERTURA APLICACIÓ PER TRAMETRE L’EXECUCIÓ DEL 1er-2on I 3er TRIMESTRE DEL PRESSUPOST DE 2018

 

Accés a l’aplicació : https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=105

  

3- REOBERTURA APLICACIÓ PER ENVIAR LA TRAMESA DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2019-2021

 

Enllaç per accedir a l’aplicació de captura:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=4

 

Guia d’ajuda per complimentar la tramesa:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Plan_Presup_2019_2021_Guia_%2020180208.pdf

  

4- REOBERTURA DE L’APLICACIÓ DE CAPTURA DE LES LINIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE 2018 DE LES EELL:

 

Podeu accedir a l’aplicació mitjançant el següent enllaç: 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=11

 

Guia per complimentar l’enviament:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Lineas%20Fundamentales/GuiaLFP2018-v2017-07-21.pdf

 

 

 

5- REOBERTURA DE L’APLICACIÓ DE CAPTURA DE LES LINIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE 2019 DE LES EELL:

 

Podeu accedir a l’aplicació mitjançant el següent enllaç:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=11

 

Guia per complimentar l’enviament:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Gu%c3%ada%20LineasFundamentalesDelPresupuesto_2019_version%2020180710.pdf