NOTA INFORMATIVA DE 23 DE GENER DE 2019 SOBRE EL RÈGIM DE TUTELA FINANCERA DELS ENS LOCALS PER A 2019


Us informem que s’ha publicat a la pàgina web de la Direcció General de Política Financera Assegurances i Tresor la nota informativa de 23 de gener de 2019 sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a 2019.


 


Trobareu la nota a la ruta següent:


http://economia.gencat.cat/web/.content/70_corporacions_locals/arxius/Nota-informativa-DGPFAT-23-01-2019.pdf


 


El canvi més significatiu respecte de la nota de 2018 és el que s’esmenta en l’apartat 13.4. En una nota a peu de pàgina en aquest apartat es diu:


 


 “En el cas que la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2019 o una altra norma prorrogui per a aquest exercici l’aplicació de les regles previstes a la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es podrà destinar una part d’aquest superàvit al finançament d’inversió financerament sostenible.”


 


Per tant, la possibilitat de destinar una part del superàvit al finançament d’inversió financerament sostenible està pendent de regulació normativa.


Cal tenir en compte que en el projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2019 es preveu aquesta regulació a la disposició addicional 79a (“Destí del superàvit de les entitats locals corresponent a 2018”) i que a la disposició final 15a d’aquest projecte de llei es preveu la modificació de la disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, relativa als projectes d’inversió que s’inclouen en el concepte d’inversió financerament sostenible.