OBERTURA DE L’APLICACIÓ DE CAPTURA DE LA TRAMESA DEL PRESSUPOST EXERCICI 2019

 


Us comuniquem que ja està oberta a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals l'aplicació de captura per a la tramesa de la informació del pressupost de l'exercici 2019.


 


 


L'aplicació estarà oberta fins el dia 4 de març de 2019 i s'haurà de comunicar la informació corresponent als Pressupostos i/o estats financers inicials citats en l'article 15.3 de l' Ordre HAP/2105/2012, d' 1 d' octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d' informació previstes a la LO 2/2012, de 27 d' abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.


Podreu accedir a l'aplicació de captura entrant a l’enllaç següent:


 


https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=113


 


També podeu accedir des del següent enllaç, a la Guia explicativa publicada pel propi Ministeri:


 


http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Guía%20presupuestos%202019_31012019.pdf


 


 


NOVETATS de 2019 respecte 2018:


 


*En els formularis referents al deute viu i al perfil de venciment en els propers anys (F.1.1.13 i el F.1.1.14) s’ha ampliat el desglossament del deute a llarg termini afegint els conceptes d’arrendament financer, associacions público-privades i pagaments ajornats per operacions amb tercers, i s’ha eliminat la informació sobre els avals.


 


*S’ha afegit un nou formulari, el F.1.1.7 B  “Detall d’altres transferències”, on s’haurà de reflectir la despesa destinada a través dels capítols 4 i 7 als Consorcis, Associacions, Fundacions, Comunitat d’Usuaris i Entitats Públiques Empresarials diferenciant entre els que estan vinculats amb l’entitat local i els que no, i també entre els que estan sectoritzats com administració pública dels que no ho estan.