RECORDATORI FINALITZACIÓ DE TERMINIS DE DIFERENTS TRAMESES D’OBLIGACIONS AL MINHAP

 

** Us recordem que el dia 31 de gener de 2019 finalitzen les següents obligacions de tramesa d'informació:

 

 

1. Tramesa de la captura de l'EXECUCIÓ del QUART TRIMESTRE del pressupost de l'exercici 2018

 

Podeu accedir a la plataforma a través del següent enllaç:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=105

 

La Guia d’ajuda per a poder realitzar aquesta tramesa la podeu trobar en el següent enllaç:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/4T%20_2018_Guia%20Completa%2028_12_2018.pdf

 

2. Tramesa de la informació del SEGUIMENT per part de tots aquells ajuntaments que tinguin aprovat un PLA D'AJUST, corresponent al 4art trimestre de 2018

 

L’enllaç d'accés per entrar les dades a la plataforma per a aquest seguiment és el següent:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=15

 

Recordeu que en aquesta tramesa de seguiment del pla d’ajust s'ha de fer enviament dels següents apartats:

 

- 1. SEGUIMENT TRIMESTRAL D'INGRESSOS I DESPESES, I DE LES MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES I D'ENDEUTAMENT: Detall de l'execució trimestral realitzada acumulada fins el 4ART trimestre de 2018 de les mesures proposades del Pla d'ajust.

 

 S'ha d'incloure en aquest trimestre, l'AVANÇAMENT ANUAL DEL ROMANENT DE TRESORERIA per l'exercici 2018

 

- 2. La informació addicional fins al quart trimestre de 2018 sobre:

  

   a) AVALS PÚBLICS REBUTS (Fins a data 31/12/2018)

   b) OPERACIONS O LÍNIES DE CRÈDIT CONTRACTADES I CONTRACTES SUBSCRITS AMB ENTITATS DE CRÈDIT PER A FACILITAR EL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS (OPERACIONS D'ENDEUTAMENT)

 

S'hauran d'actualitzar les dades que figuren al CIR-Local, que és la plataforma del Ministeri on es tramet la informació dels préstecs, retencions PTE.... afegint les dades corresponents fins al 31/12/2018.

 

   c) DEUTE COMERCIAL (Fins a data 31/12/2018)

 

   d) OPERACIONS AMB DERIVATS I ALTRE PASSIU CONTINGENT (Fins a data 31/12/2018)

 

   e) FINALITZACIÓ PLA D'AJUST: En cas d'amortització anticipada de la totalitat del préstec del Pla d'ajust durant el 4T de 2018, caldrà indicar aquí que ja ha finalitzat el Pla d'ajust. (Recordeu que el Pla d'ajust és vigent mentre duri l'operació de crèdit associada)

 

- 3. INFORME D'INTERVENCIÓ del seguiment trimestral del Pla d'ajust en format PDF.

  

3. Tramesa dels informes trimestrals de MOROSITAT següents a l'Oficina Virtual de Coordinació financera amb les EELL:

 

a) Aplicació de captura relativa a la obligació de comunicació i publicació del Període Mig de Pagament (PMP) calculat d'acord amb allò previst al RD 1040/2017, de 22 de desembre, pel que es modifica el RD 635/2014, de 25 de juliol. (Obligació per a totes les entitats locals sigui quina sigui la seva població)

 

Enllaç: https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=10

 
b) Aplicació de captura relativa a la obligació de comunicació dels Informes de Morositat, d'acord a la Llei 15/2010. (Exercici 2015 en endavant).  (Les entitats locals de població no superior als 5.000 habitants només hauran d'enviar aquesta informació al 4T de l'exercici)

 

Enllaç: https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=18