OBERTURA APLICACIÓ ENVIAMENT DEL CÀLCUL DEL COST EFECTIU EXERCICI 2017

S’ha obert a la plataforma de l’Oficina Virtual de coordinació financera per a les Entitats Locals, l'aplicació per fer l'enviament del càlcul del Cost Efectiu dels serveis prestats per complir amb les obligacions contemplades en l'article 116 ter, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, corresponent a l'exercici 2017.


En l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, s'estableixen els criteris del càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals.

 

El termini d'enviament finalitza el dia 31 d'octubre de 2018 a les 24:00h.

 

Podeu accedir a l'aplicació a través del següent enllaç:  

http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx

  

 

Adjuntem enllaç d’accés de la Guia facilitada pel Ministeri per a complimentar les dades: 

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Guía-Costes%20Efectivos_2017.pdf

 

El Ministeri facilita un document de les preguntes més freqüents relatives al subministrament d’informació de CESEL, hi podeu accedir des del següent enllaç:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Cuestiones%20Frecuentes-coste%20efectivo%20(04-10-18).pdf

 

 

** Com en altres exercicis, RECORDEU que cada entitat principal ha de complimentar la informació dels serveis prestats directament per elles i per les de les seves entitats dependents o vinculades. Els CONSORCIS remetran la informació per si mateixos amb la seva corresponent clau i usuari.