OBERTURA DE L’APLICACIÓ DE SEGUIMENT PLA D'AJUST 3ER TRIMESTRE 2018 I/O PER A LA SEVA ACTUALITZACIÓ

 

S’ha obert a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL l'aplicació per a l'enviament de l'informe de seguiment i/o actualització del Pla d'ajust, corresponent al 3T de 2018.

 

Aquesta aplicació estarà oberta fins el dia  31 d’OCTUBRE de 2018.

 

Annexem enllaç per accedir a l’aplicació de seguiment i/o actualització de la plataforma de l’Oficina Virtual:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=15

 

La plataforma per la novetat de l’actualització dels plans d’ajust ofereix una GUIA PRÀCTICA per a què pugueu fer l’ACTUALITZACIÓ, si fos el cas, dels plans d’ajust. L’enllaç d’accés a la guia és el següent:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/GUIA%20PR%C3%81CTICA%20PARA%20LA%20ACTUALIZACI%C3%93N%20DE%20LOS%20PLANES%20DE%20AJUSTE-v2.pdf

 

* La informació a trametre al Ministeri per al SEGUIMENT fa referència als apartats següents:

- 1. SEGUIMENT TRIMESTRAL D'INGRESSOS I DESPESES: Detall de l'execució trimestral realitzada acumulada fins el 3T de 2018 de les mesures proposades del Pla d'ajust.

 

- 2. La informació addicional fins al tercer trimestre de 2018 sobre:

 

   a) AVALS PÚBLICS REBUTS (Fins a data 30/09/2018)

 

   b) OPERACIONS O LÍNIES DE CRÈDIT CONTRACTADES I CONTRACTES SUBSCRITS AMB ENTITATS DE CRÈDIT PER A FACILITAR EL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS (OPERACIONS D'ENDEUTAMENT)

 

S'hauran d'actualitzar les dades que figuren al CIR-Local, que és la plataforma del Ministeri on es tramet la informació dels préstecs, retencions PTE, dels actius financers.... afegint les dades corresponents fins al 30/09/2018.

 

   c) DEUTE COMERCIAL (Fins a data 30/09/2018)

 

   d) OPERACIONS AMB DERIVATS I ALTRE PASSIU CONTINGENT (Fins a data 30/09/2018)

 

 

   e) FINALITZACIÓ PLA D'AJUST: En cas d'amortització anticipada de la totalitat del préstec del Pla d'ajust durant el 3T de 2018 caldrà indicar aquí que ja ha finalitzat el Pla d'ajust.

 

(Recordeu que el Pla d'ajust és vigent mentre duri l'operació de crèdit associada)

 

- 3. INFORME D'INTERVENCIÓ del seguiment trimestral del Pla d'ajust en format PDF. (el demana en entrar a "Firma", un cop omplertes la resta de dades)

 

* RECORDATORI referent a l’ACTUALITZACIÓ de PLANS d’AJUST:

 

1- QUI ha de fer aquesta actualització? Entitats que tinguin aprovat i en vigor un Pla d’ajust i que els hi quedi un termini SUPERIOR a 1 ANY per a la seva FINALITZACIÓ.

 

Supòsits que poden donar lloc a l’actualització:

  • Aplicació disposició addicional nonagèsima vuitena de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per 2017

  • Supòsit que no s’estiguin aconseguint els objectius compromesos i que s’hagin d’aprovar noves o majors mesures.

  • Si existeix sectorització d’un ens dependent com AAPP i modifiqui l’àmbit subjectiu del pla d’ajust. També en el cas de dissolució d’ens dependents inclosos en l’àmbit subjectiu del pla d’ajust.

  • Supòsit que el Ple de la Corporació acordi, o hagués acordat, reduir o suprimir alguna mesura per substituir-la per altres que hauran de tenir el mateixos efectes temporals i quantitatius que les anteriors.

  • Si ve requerit per disposicions normatives o per Acords de la Comissió Delegada del Govern d’Assumptes Econòmics.

     

2- L’actualització d’un pla d’ajust només i exclusivament es podrà realitzar en els períodes que s’obrin per fer el seguiment dels mateixos.

 

3- Per a què la validació de les dades actualitzades tinguin valor s’han de complir una sèrie de requisits indicats a la guia.

 

4- L’actualització implica immediatament la substitució del Pla d’ajust anterior, i el seu seguiment començarà en el període següent al de l’actualització. (restant el pla d’ajust original només com a consulta)

 

5- Les dades s’expressaran en MILERS D’EUROS.