Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local_LRSAL

NOVETAT 17/01/2014

Publicació del vostre interès:

Nota informativa de l'Oficina virtual de coordinació financera amb les EELL sobre l'aplicació de la disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL):

Descripció: Reformar la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local amb els següents objectius:

  • Aclarir les competències municipals, per evitar duplicitats, sota el principi de "una Administració, una competència".
  • Racionalitzar l'estructura de l'Administració Local, d'acord amb els principis d'estabilitat, sostenibilitat i eficiència, perquè no es gasti més del que s'ingressa.
  • Garantir un control financer i pressupostari més rigorós.

Així mateix es modifiquen les següents normes:

  • Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  • Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible.
  • Reial decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Sòl.
  • Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Publicació: BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2013.

Entrada en vigor: El dia següent a la seva publicació en el BOE (31 de desembre de 2013).