Consulta el calendari fiscal del 2022

El calendari fiscal indica les dates en les quals els contribuents han de realitzar els pagaments dels tributs en període voluntari.    

El cobrament dels rebuts domiciliats es duu a terme a la meitat del termini de pagament en període voluntari mitjançant càrrec al número del compte bancari que s’hagi proporcionat a l’administració. No s’enviarà cap avís de domiciliació en paper amb caràcter previ a la càrrega en el banc. El pagament de rebuts no domiciliats s'ha de dur a terme dins el termini de pagament en període voluntari, mitjançant l'imprès del rebut del caràcter periòdic que s'adreça al domicili del contribuent, en què s’hi indica la data i la forma de pagament.   

XALOC recomana la domiciliació dels rebuts dels impostos municipals. Dur a terme aquest tràmit és senzill i es pot fer en línia o de manera presencial a qualsevol de les oficines de XALOC. Tenir els rebuts domiciliats proporciona avantatges com:     

  • No oblidar-se dels terminis de pagament   
  • Estalviar temps i diners (evitar desplaçaments i recàrrecs quan es paga fora de termini) 
  • Evitar cues i esperes   

Quan el vostre ajuntament hagi previst el pagament dels tributs municipals en diferents venciments, és requisit indispensable per acollir-se a aquesta modalitat de pagament, que els tributs estiguin domiciliats.  

L'autorització de la domiciliació bancària tindrà efectes per l'any en curs quan es registri a XALOC com a màxim fins 15 dies abans de l'inici del període de pagament voluntari (excepcionalment, quan el tribut domiciliat és l'IVTM, es pot presentar fins 15 dies abans de la data de càrrec al banc). Superat aquest termini, la domiciliació tindrà efecte a partir de l'exercici següent.   

En el cas que el vostre municipi tingui delegació en l’organisme XALOC, podeu consultar el Calendari del Contribuent per saber les dates de pagament dels tributs municipals del vostre ajuntament. Actualment, XALOC gestiona per delegació la recaptació en període voluntari dels ingressos de 118 municipis de les comarques gironines.   

 

Consulteu el calendari fiscal del vostre ajuntament 

Realitzeu el tràmit per a la domiciliació de rebuts

Podeu consultar la informació referida al rebut pagat, una vegada fet el pagament, accedint aquí.