Jordi Camps, president delegat de XALOC, visita la nova oficina de l’organisme a Banyoles

L’obertura d’aquesta oficina s’emmarca en la delegació que han fet recentment els onze municipis del Pla de l’Estany en l’organisme tributari de XALOC per transferir-li un servei que fins ara prestava el Consell Comarcal                                                          

L’organisme autònom de la Diputació de Girona XALOC gestiona des de l’1 de gener del 2022 la recaptació de tributs de tots els municipis del Pla de l’Estany. Fins ara aquest servei de gestió tributària i recaptació el prestava el Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Així doncs, els 11 municipis que formen aquesta comarca s’uneixen als 151 municipis de les comarques gironines que tenen delegades determinades facultats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic en XALOC.

La integració del servei ha comportat, primer, un acord per part del Consell d’Alcaldes i, posteriorment, que cadascun dels ajuntaments adoptés en el ple municipal un acord de delegació a la Diputació de Girona i d’adhesió al Pla de Serveis de XALOC. Els 11 municipis del Pla de l’Estany tenen delegats tributs en període voluntari i executiu; per exemple, l’impost de béns immobles (IBI), l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) i l’impost d’activitats econòmiques (IAE). En el cas de Cornellà del Terri, ja tenien acordada la delegació a XALOC des de l’any 2020 i aquest nou acord ha servit per incrementar la gestió i la recaptació d’algun tribut. En el cas de Banyoles, la delegació efectuada ha estat en matèria de tributs en període executiu, que s’afegeixen a les sancions de trànsit, delegades a XALOC des de l’any 2019. Aquesta delegació també ha comportat l’obertura de la nova oficina a Banyoles.

Tal com ha expressat el president delegat de XALOC i diputat Jordi Camps, «una gestió global de la comarca en l’àmbit tributari té beneficis per a la ciutadania i també per als mateixos ajuntaments, sobretot en municipis petits, en què la gestió tributària sovint comporta una dificultat per a la gestió municipal». Per Camps, «qualsevol canvi necessita, en primer lloc, un temps d’adaptació per a tothom, i en segon lloc, conèixer la manera de treballar d’aquesta administració».

Per la seva banda, Josep Manel Rosón, gerent de l’organisme autònom de la Diputació de Girona, s’ha mostrat satisfet per l’acord assolit: «La delegació en bloc de tota la comarca suposa, d’una banda, un nou repte de gestió per a XALOC i, de l’altra, demostra els esforços de racionalització de les diferents administracions, municipis, el Consell Comarcal i la Diputació, per millorar l’eficàcia de la despesa pública. Això permet organitzar els recursos del mateix territori de manera que s’obtinguin beneficis globals per serveis fortament especialitzats com aquest, i genera alhora economies d’escala i utilitat pública conjunta que finalment reverteixen en la ciutadania».

Els ciutadans podran obtenir la informació relativa a cada un dels tributs municipals accedint a les ordenances fiscals mitjançant el web de XALOC. Per a qualsevol tràmit, consulta o informació en relació amb la gestió tributària i la recaptació, la ciutadania es pot adreçar a l’oficina d’atenció territorial. L’objectiu és facilitar els tràmits que han de realitzar els ciutadans i oferir una atenció personalitzada. Actualment, l’organisme compta amb dotze oficines arreu de les comarques gironines i els contribuents poden fer les gestions en qualsevol d’elles. L’horari d’atenció a les oficines és de 9 a 14 hores.

Per a un gran nombre de tràmits, l’atenció es pot fer telefònicament, amb recepció i devolució de trucada garantida en 24 hores, mitjançant el Servei d’Atenció a l’Usuari (CAU), al 972 900 251. L’horari d’atenció s’ha ampliat de les 8.30 a les 19.00 hores i els divendres de les 8.30 a les 16.30 hores.

La Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona, XALOC, és l’organisme creat per prestar serveis de suport i assistència als ens locals de les comarques de Girona. S’encarrega de gestionar, recaptar i inspeccionar tributs i altres ingressos de dret públic dels ens locals de la demarcació de Girona que deleguin a la Diputació les seves competències en aquestes matèries, a més de prestar qualsevol altra activitat o servei relacionat, derivat o necessari, per garantir una millor efectivitat en les actuacions anteriors.