XALOC elabora un nou model d’ordenança fiscal de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, adaptada a la recent jurisprudència i al Reial Decret llei 26/2021 (IIVTNU)

El Reial Decret llei 26/2021 de 8 de novembre adapta el Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional en relació amb l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).

Les properes setmanes, XALOC posarà a disposició dels ajuntaments amb delegació d’aquest impost en el nostre organisme, que així ho sol·licitin, un nou model d’ordenança fiscal que reculli la darrera actualització normativa. A més, es realitzarà una jornada informativa al personal tècnic municipal per explicar les novetats incorporades al text i el procediment d’aplicació d’aquest nou model d’ordenança.