Nota en relació amb l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

En els darrers dies s’ha fet públic l’esborrany del text de la sentència del Tribunal Constitucional en virtut de la qual es podria declarar la inconstitucionalitat del sistema que permet determinar la base imposable i la quota tributària d’aquest impost.

Malgrat les informacions sorgides en diferents mitjans de comunicació, l’esmentada sentència amb el text definitiu no ha estat publicada, encara, al Butlletí Oficial de l’Estat.

No serà fins llavors que es coneixeran els efectes jurídics que se’n puguin derivar.

Per aquest motiu, US INFORMEM que, mentre no es publiqui la sentència del Tribunal Constitucional continuen en vigor tant la Llei reguladora de les hisendes locals, com la regulació municipal que cada ajuntament hagi dut a terme mitjançant la corresponent ordenança fiscal municipal.

Quan la sentència s’hagi publicat, XALOC proporcionarà la informació relativa als efectes juridicotributaris que hagi de produir.